Vedtekter

Vedtekter

For Østre Toten Eiendomsselskap AS. Stiftet 14.05.1997. Gjeldende etter generalforsamling 9. april 2014.

§ 1. Selskapets navn er Østre Toten Eiendomsselskap AS

§ 2. Selskapets formål er å legge til rette for nærings- og boligutvikling gjennom å eie og drifte nærings-/boligarealer og næringsbygg.  Eierskapet til arealer og bygg kan skje gjennom etableringer av datterselskapet i partnerskap med andre langsiktige aktører.

§ 3. Selskapets forretningskontor er i Østre Toten kommune.

§ 4. Selskapets aksjekapital er kr 13.000.000, fordelt på 13.000 aksjer a kr 1.000.

§ 5. Det kan ikke overdras aksjer fra selskapet.

§ 6. Selskapets styre kan ha 3 – 5 medlemmer som velges for 2 år av gangen.  Dersom styret har 5 medlemmer, skal 3 av disse være politiske medlemmer og øvrige skal ha yrkes- og næringslivsbakgrunn.  Det velges 3 varamedlemmer.

§ 7. Styrets leder og nestleder velges ved særskilt valg.

§ 8. Selskapets firma tegnes av styrets leder eller av to styremedlemmer i fellesskap.

§ 9. Styret kan ansette forretningsfører og/eller inngå avtaler om regnskapsførsel og andre nødvendige administrative ordninger.

§ 10. Styret kan meddele prokura-fullmakt.

§ 11. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni etter innkalling med minst 14 dagers varsel.  Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når generalforsamlingen krever det og samtidig opplyser hvilke emner som ønskes behandlet.

§ 12.  Selskapets generalforsamling er formannskapet. Valgkomiteen skal velges av generalforsamlingen.  Det foreligger egne retningslinjer for valgkomiteen.

§ 13. Generalforsamlingen behandler bare de saker som er nevnt i innkallingen.

§ 14. Det påhviler den ordinære generalforsamling:

  1. å behandle årsberetning og regnskap
  2. å foreta valg av styre
  3. å velge styreleder
  4. å velge revisor og bestemme revisors honorar
  5. å treffe beslutning om overskuddets anvendelse – overskuddet skal i regelen anvendes til selskapets formål
  6. å behandle og avgjøre de saker som ellers er nevnt i innkallingen