Her planlegges Kapps fineste boligområde med muligheter for et variert bomiljø med ulike typer boliger.

Dette vil bli det mest etterspurte boligområdet på Kapp med muligheter for eneboliger, kjedede småhus og blokkbebyggelse.

Området har en attraktiv beliggenhet på Kapp. Rett øst for planområdet ligger Tallodden friområde, i vest ligger Skibladnerbrygga og Kapp melkefabrikk med kulturskole, Mjøsmuseet og Kapp næringshage. Det er gangavstand med gang-/sykkelveg til butikk, skole og barnehage. Rett sør for området ligger Kapp bo- og servicesenter. Pilegrimsleden/Strandstien går gjennom området, og gir gode turmuligheter i strandsonen mot Gjøvik grense og mot Billerud gård.

Etter en lang runde er områdeplanen godkjent og området er nå solgt til Smørvika Utvikling AS. De skal nå lage en detaljreguleringsplan for området.